ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> ทั้งหมด

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- Draft_รูปเล่มเรียนรู้อิสระ
13/12/2564 09:11 น. ดาวน์โหลด
- รูปแบบโครงร่างปัญหาพิเศษ_พืชไร่v64.0
9/12/2564 11:06 น. ดาวน์โหลด
- ใบขอใช้พื้นที่สำหรับอาจารย์
6/9/2564 10:09 น. ดาวน์โหลด
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาสาขาวิชาพืชไร่
22/7/2564 14:04 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1/7/2564 11:22 น. ดาวน์โหลด
- มติที่ประชุมวิชาการ คณะผลิตฯ ครั้งที่ 2/64 แนวปฏิบัติการออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 2019
1/7/2564 11:22 น. ดาวน์โหลด
- โครงสร้างและแผนการศึกษาหลักสูตร ป.ตรี พืชไร่ (2 ปี) รหัส 62
26/11/2563 08:32 น. ดาวน์โหลด
- รูปแบบเล่มสหกิจและเรียนรู้อิสระพืชไร่ (8 ธ.ค.64)
9/11/2563 14:20 น. ดาวน์โหลด
- โครงสร้างและแผนการศึกษาหลักสูตร ป.ตรี พืชไร่ (4 ปี) รหัส 63
8/10/2563 14:02 น. ดาวน์โหลด
- ระเบียบว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 22เม.ย.63
1/5/2563 11:32 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1