ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> ทั้งหมด

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- แบบอนุมัติให้ลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
15/11/2565 15:58 น. ดาวน์โหลด
- แนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาระดับัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
15/11/2565 14:11 น. ดาวน์โหลด
- ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดส่งเล่มปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา และการเรียนรู้อิสระ
4/11/2565 15:02 น. ดาวน์โหลด
- ฐานข้อมูลงานวิจัย_ป.ตรี พืชไร่
4/11/2565 15:00 น. ดาวน์โหลด
- Draft_รูปเล่มเรียนรู้อิสระ
13/12/2564 09:11 น. ดาวน์โหลด
- รูปแบบโครงร่างปัญหาพิเศษ_พืชไร่v64.0
9/12/2564 11:06 น. ดาวน์โหลด
- ใบขอใช้พื้นที่สำหรับอาจารย์
6/9/2564 10:09 น. ดาวน์โหลด
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาสาขาวิชาพืชไร่
22/7/2564 14:04 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1/7/2564 11:22 น. ดาวน์โหลด
- มติที่ประชุมวิชาการ คณะผลิตฯ ครั้งที่ 2/64 แนวปฏิบัติการออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 2019
1/7/2564 11:22 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1