ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 2/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานอธิการบดีและคณะผลิตกรรมการเกษตร - -
2 6/6/2566 10:00 น. - 12:00 น. นัดอาจารย์สุพัตรา บุตรพวง หลักสูตรภูมิสังคมศาสตร์ ห้องคณบดี นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
3 6/6/2566 14:30 น. - 16:30 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ห้องประชุมสภา - -
4 7/6/2566 07:00 น. - 12:00 น. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้/กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ศาลเจ้าแม่โจ้ - -
5 8/6/2566 13:30 น. - 16:00 น. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการด้านแปลงสาธิต งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ห้องประชุม1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
6 9/6/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมพิจารณาในการบริหารงานของหน่วยงาน ห้องประชุมเอื้องมณีไตรรงค์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ - -
7 13/6/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมหารือแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 และการจัดทำแผนบริหารมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ห้อง Smart Classroom ชั้น2 คณะบริหารธุรกิจ นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
8 13/6/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย - -
9 14/6/2566 09:00 น. - 12:00 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 - -
10 14/6/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ครั้งที่10/2566 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 - -
11 15/6/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป AP1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
12 26/6/2566 09:00 น. - 16:00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี พ.ศ. 2566 อาคารศูนย์ฯ/อาคารแผ่พืชน์ - -