ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 12/1/2565 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ออนไลน์ - -
2 12/1/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565 ออนไลน์ - -
3 17/1/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการฝึกซ้อมบัณฑิต ออนไลน์ - -
4 17/1/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร AP1 - -