ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 6/5/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมเรื่อง งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายกิจการพิเศษ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร - กับ อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
2 6/5/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมเรื่อง งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายกิจการพิเศษ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร - กับ อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
3 7/5/2564 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (นัดพิเศษ) สนม.ชั้น 5 หรือ ออนไลน์ - -
4 11/5/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ครั้งที่ 3/2564 ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 หรือ Microsoft Teams - -
5 12/5/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย - -
6 13/5/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมมูลนิธิคืนชิวิตกล้วยไม้ไทย ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร - -