ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/3/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ม.แม่โจ้ ห้องประชุมชั้น 5 สนม. -
2 1/3/2566 09:30 น. - 10:00 น. ประชุมชี้แจงปัญหาสิ่งก่อสร้างงบประมาณประจำปี 2566 ห้องรวงผึ้ง สนม. -
3 1/3/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ม.แม่โจ้ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา -
4 2/3/2566 14:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องประชุมกองกลาง สนม. -
5 5/3/2566 09:00 น. - 17:00 น. ร่วมงาน40 ปีส่งเสริมการเกษตรแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ -
6 10/3/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้ ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้ -
7 15/3/2566 13:30 น. - 17:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้ -
8 16/3/2566 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมคณะทำงานกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 39 สนม. -
9 21/3/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท การพัฒนาภูมิสังคมฯ (นส.ธมลวรรณ สิทธิกัน) G05 ภูมิสังคม -
10 22/3/2566 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมเตรียมดำหัวคณะ ห้องประชุมคณะ -
11 23/3/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมอนุกรรมการความเสี่ย สอ.แม่โจ้ สอ มจ -
12 24/3/2566 - 26/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. เข้าร่วมสัมมนาแผนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแมโจ้ จังหวัดกระบี่ -
13 27/3/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมชี้แจง จนท.คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุมคณะ -
14 31/3/2566 - 4/4/2566 08:00 น. - 17:00 น. ลาพักผ่อน เดินทางไปต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น -