ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 3/5/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพันธุกรรมพืชฯ ออนไลน์ -
2 5/5/2565 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกรรมการการเงินฯ ห้องประชุม 80 ปี -
3 6/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
4 6/5/2565 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
5 10/5/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ฯหลังโควิด ห้องประชุมสารภี 80 ปี -
6 11/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
7 11/5/2565 14:00 น. - 16:30 น. เสวนาแผนงานวิจัย ออนไลน์ -
8 12/5/2565 09:30 น. - 12:00 น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการวิชาการฯ ออนไลน์ -
9 12/5/2565 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานอาสาสมัครโครงการหลวง ออนไลน์ -
10 17/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ศึกษาดูงานโครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ โรงผลิตกัญชามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
11 18/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
12 20/5/2565 - 22/5/2565 08:00 น. - 16:30 น. สัมมนาพัฒนางานสายสนับสนุนวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร ดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย -