ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 4/1/2564 13:00 น. - 17:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (ออนไลน์) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในระบบออนไลน์ -
2 5/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
3 6/1/2564 10:00 น. - 13:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (ออนไลน์) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในระบบออนไลน์ -
4 7/1/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร -
5 8/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. บรรยายรายวิชา สก 463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น (ออนไลน์) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
6 8/1/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
7 11/1/2564 13:00 น. - 17:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพืชไร่) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
8 12/1/2564 13:00 น. - 13:30 น. ประชุมหารือศูนย์กล้วยไม้ฯ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
9 12/1/2564 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
10 13/1/2564 10:00 น. - 13:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มเกษตรเคมี) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
11 14/1/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณคณะผลิตกรรมการเกษตร ปี พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
12 15/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. บรรยายรายวิชา สก 463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
13 15/1/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมศูนย์บริการวิชาการภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
14 18/1/2564 13:00 น. - 17:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพืชไร่) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
15 20/1/2564 10:00 น. - 13:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มเกษตรเคมี) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
16 20/1/2564 13:30 น. - 17:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
17 21/1/2564 13:00 น. - 16:30 น. ติดตามงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโท ห้องบัณฑิตศึกษาชั้น 4 อาคารกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
18 22/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. บรรยายรายวิชา สก 463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
19 22/1/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
20 25/1/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลระบบสื่่อสารองค์กรฯ คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
21 25/1/2564 13:00 น. - 17:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพืชไร่) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
22 26/1/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
23 27/1/2564 10:00 น. - 13:00 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มเกษตรเคมี) อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
24 29/1/2564 12:00 น. - 16:30 น. ประชุมสามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมในระบบออนไลน์ -