ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 5/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566 (ด่วนที่สุด) ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา Zoom Meeting ตาม Meeting ID: 931 9766 5718 Passcode: 934586
2 10/1/2566 10:00 น. - 11:00 น. ร่วมต้อนรับคณะครุ รร.นาแกสามัคคีวิทยา 9.00 น. ห้องประชุม 1 -
3 11/1/2566 12:00 น. - 12:30 น. ประชุมทีมงานโครงการฝึกอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร 13.00 -16.00 ห้องประชุม 2 -
4 13/1/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ -
5 13/1/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมโครงการวิจัยฯ ร่วมกับ วช. ม.มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การสวนพฤกษ์ ประชุม Online -
6 17/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ร่วมประชุมหลักสูตรฯ เกษตรอัจฉริยะ คณะสัตวแพยท์ศาสตร์ -
7 17/1/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย (คณบดีเข้าร่วมประชุม) ห้องรวงผึ้ง สนม -
8 19/1/2566 06:00 น. - 20:00 น. เดินทางไปปฏิบัติงานด้านเครือข่ายบริการวิชาการ อำเภอจุน / อำเภอเมือง จ. พะเยา -
9 23/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุม1 -
10 25/1/2566 08:00 น. - 17:00 น. วิทยากรเครือข่ายการเรียนรู้ฯ ระบบอาหารที่ยั่่งยืน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไปปฏิบัติโดยไม่ใช้งบประมาณของคณะฯ ไม่ถือเป็นวันลา