ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/4/2564 08:30 น. - 09:00 น. เปิดโครงการนำเสนอสหกิจศึกษาสาขาพืชไร่ ห้อง PT 106 อาคารพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร -
2 1/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมโครงการ 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์/การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
3 2/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
4 9/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมพิธีรดนำ้ดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรฯ ม.แม่โจ้ -
5 23/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ห้อง 304 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
6 23/4/2564 13:00 น. - 16:00 น. พิธีรดนำ้ดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะผลิตกรรมการเกษตร บริเวณลานหน้าคณะผลิตกรรมการเกษตร -
7 29/4/2564 - 30/4/2564 08:00 น. - 16:30 น. นำนักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต -