ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 2/9/2563 08:30 น. - 13:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 งานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
2 8/9/2563 08:00 น. - 11:00 น. คุมสอบรายวิชา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องวิทย์ 2205 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
3 9/9/2563 09:00 น. - 17:00 น. การจัดการองค์ความรู้หลักสูตรแบบแขนงวิชา โรงแรมศิริปันนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ -
4 11/9/2563 08:30 น. - 16:30 น. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ -
5 11/9/2563 13:00 น. - 16:30 น. เสวนางานบริการวิชาการ ม.แม่โจ้ ห้องประชุมข้าวหอมแดง -
6 14/9/2563 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยฯ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี -
7 14/9/2563 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ภายใต้ส่วนงาน ห้องประชุม 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
8 15/9/2563 11:00 น. - 13:00 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
9 15/9/2563 13:00 น. - 16:30 น. บรรยายในรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องเรียนบัณฑิตศึกษาชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
10 17/9/2563 08:00 น. - 12:00 น. พิธีไหว้ครูสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ชั้น 5 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
11 21/9/2563 09:00 น. - 16:30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีฯ ห้อง 304 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารพระเทพฯ -
12 22/9/2563 13:00 น. - 16:30 น. บรรยายนักศึกษาปริญญาโท ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
13 23/9/2563 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมทีมวิจัยพืชตระกูลกัญชงร่วมกับ CM ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
14 24/9/2563 - 25/9/2563 09:00 น. - 16:30 น. กรรมการคุมสอบประมูลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ห้องสอบชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
15 28/9/2563 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
16 30/9/2563 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติรัตนราชสุดา -