ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
2 1/6/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมหาวิทยาลัยฯ ระบบออนไลน์ -
3 2/6/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
4 4/6/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดงาน45 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
5 4/6/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
6 7/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมทำบุญงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารแผ่พืช -
7 8/6/2564 09:00 น. - 16:30 น. กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยฯ (คลีนิคเทคโนโลยี/สวทช) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
8 9/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. ทดสอบประเมินผลรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ระบบออนไลน์ -
9 10/6/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตึกกล้วยไม้ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
10 10/6/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการหลักสูตร การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ห้องสกาวอินทร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
11 14/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นที่สูง (โครงการหลวง) ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
12 15/6/2564 09:30 น. - 12:00 น. รับฟังการใช้ระบบ Data Center Cloud ห้องเรียนชั้น 2 ตึกดินและปุ๋ย -
13 15/6/2564 13:00 น. - 16:00 น. กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัย Smart Farm ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -