ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/9/2564 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ปี 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการปี 2565 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
2 2/9/2564 09:30 น. - 14:30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 45 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
3 3/9/2564 08:00 น. - 17:00 น. จัดอบรมเกษตรกรเรื่องเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล ชุมชนหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ -
4 6/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการฯทำความสะอาด ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
5 8/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ ครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
6 10/9/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร -
7 13/9/2564 - 10/9/2564 08:00 น. - 17:00 น. อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ระบบออนไลน์ -
8 14/9/2564 14:00 น. - 17:00 น. คณะผู้บริหารพบหัวหน้างาน คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
9 15/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี/ออนไลน์ -
10 15/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. รับฟังการเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระบบออนไลน์ -
11 20/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการสำนักวิจัยฯ (แทนคณบดี) ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ (ออนไลน์) -
12 21/9/2564 13:30 น. - 16:00 น. ร่วมประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำนาข้าวฯ (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) ระบบออนไลน์ -
13 22/9/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา Product Champion ห้องประชุม 304 สำนักวิจัยฯ (ออนไลน์) -
14 23/9/2564 09:00 น. - 16:30 น. งานเกษียณอายุบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร บริเวณชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
15 27/9/2564 09:30 น. - 12:00 น. ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การทบทวนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2565 ระบบออนไลน์ -
16 28/9/2564 - 29/9/2564 08:00 น. - 16:30 น. กิจกรรมกาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร บริเวณหน้าอาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (ตึกกล้วยไม้) -