ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/9/2563 08:00 น. - 16:00 น. รายงานผลปฏิบัติงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
2 2/9/2563 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
3 3/9/2563 08:30 น. - 16:30 น. ฝ่ายกิจการพิศษ ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
4 8/9/2563 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
5 8/9/2563 11:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว ยกเลิกการประชุมวันที่ 8 กย. 63
6 10/9/2563 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
7 14/9/2563 08:30 น. - 16:30 น. ประชุม หารือ ผู้เกี่ยวข้องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะผลิตกรรมการเกษตร 13.8 ล้าน ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
8 15/9/2563 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมหารือการจ้างลูกจ้างจ้างเหมา ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
9 17/9/2563 13:30 น. - 16:30 น. หารือ งบลงทุน ติดตามความก้าวหน้าของงาน งบปี 2564 (งบ 13.6 ล้าน) ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
10 21/9/2563 13:30 น. - 16:30 น. ยกเลิก ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
11 21/9/2563 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมศูนย์บริการงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
12 22/9/2563 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมกัญชา ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
13 23/9/2563 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2563 ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
14 25/9/2563 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
15 25/9/2563 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมแอพพลิเคชั่น (อภิริยา) ห้องประชุม 2 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง -
16 28/9/2563 09:30 น. - 12:00 น. การประชุมเกี่ยวกับ ศูนย์บริการวิชาการของงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
17 30/9/2563 08:30 น. - 17:30 น. ประชุมคณะกรรมการทำแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -