ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/9/2564 08:30 น. - 16:30 น. รายงานผลงานวิจัยและทำแผน ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
2 2/9/2564 09:00 น. - 15:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 4 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
3 6/9/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค 2564 ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
4 6/9/2564 13:30 น. - 16:00 น. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง ทำความสะอาด ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
5 6/9/2564 13:30 น. - 15:00 น. คณบดีหารือกับ บ.420 ห้องประชุม 2 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
6 7/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
7 8/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
8 8/9/2564 09:30 น. - 12:00 น. ต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตร ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
9 8/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี งบ2565 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
10 8/9/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
11 9/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 5 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
12 10/9/2564 11:00 น. - 14:00 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
13 13/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
14 13/9/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมการจัดทำหลักสูตรอบรบ (Short course/Non Degree/Credit Bank) ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
15 14/9/2564 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมหัวหน้างานทุกงาน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
16 15/9/2564 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1-2564 ห้องประชุม 1 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
17 15/9/2564 09:30 น. - 12:00 น. คณะกรรมการ TOR งานก่อสร้างโรงงานต้นแบบการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืช ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
18 15/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวางแผนงบ ปี2565 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
19 16/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหนังสือ 45 ปี ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
20 16/9/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุม ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
21 17/9/2564 09:30 น. - 12:45 น. ประชุมเรื่องทุนวิจัย บ.แปซิฟิก ซันสวีท ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
22 17/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเตรียมงาน 45 ปี คณะผลิต ฝ่ายยานพาหนะ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
23 21/9/2564 13:00 น. - 16:00 น. หารือกับมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
24 21/9/2564 13:30 น. - 16:30 น. ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
25 22/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
26 22/9/2564 15:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ(ด่วน) ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
27 23/9/2564 08:30 น. - 16:30 น. งานเกษียณ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
28 23/9/2564 09:30 น. - 12:00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโรงงานต้นแบบฯ ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
29 27/9/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกำหนด TOR แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/ปีงบ2565 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
30 30/9/2564 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมกำหนด TOR แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/ปีงบ2565 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -