ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/6/2564 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมจัดทำหลักสูตร ป.โท เกษตรศาสตร์ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
2 4/6/2564 09:00 น. - 11:55 น. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มที่ 4 การจัดกิจกรรมด้านการเกษตร ในโครงการงานวันเกษตร (งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร) ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
3 4/6/2564 12:00 น. - 16:30 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
4 4/6/2564 15:00 น. - 16:30 น. ประชุมเกี่ยวกับพืชสวน ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
5 8/6/2564 09:00 น. - 11:55 น. พัฒนางานวิจัย ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
6 8/6/2564 12:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานโครงการกล้วยไม้ไทยฯ ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
7 8/6/2564 12:00 น. - 14:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
8 9/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
9 9/6/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ในส่วนงาน สโมสร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
10 9/6/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
11 10/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
12 11/6/2564 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือ /ประกวด งาน 45 ปี ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
13 11/6/2564 13:00 น. - 16:00 น. การบริหารและดำเนินการงานศูนย์ภายใต้ส่วนงานของหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2564 ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
14 14/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. พัฒนาโครงการวิจัย ความมั่นคงทางอาหาร มูลนิธิโครงการหลวง ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
15 14/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกัญชา ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
16 15/6/2564 13:00 น. - 16:00 น. การพัฒนาโครงการวิจัย smart farm ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
17 18/6/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมการวางแผนการรับนักศึกษาลาว ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -