ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 4/1/2566 08:00 น. - 10:00 น. ประชุมเรื่องสมัครเรียน ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
2 4/1/2566 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1 / 2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม วางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3 5/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมงานวิชาการ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
4 6/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือเตรียมงานรับปริญญา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
5 10/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับคณะครูจาก รร.นาแกสามัคคี ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
6 10/1/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 13.8 ล. ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
7 11/1/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมทีมงานวิจัยFGDยิปซัมและผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 1 น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ -
8 11/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมทีมงานโครงการฝึกอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตร ห้องประชุม 2 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
9 11/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
10 13/1/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
11 13/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. พิจารณาผลครุภัณฑ์ ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
12 16/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมหารือ การถ่ายทำสารคดี กล้วยไม้ ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
13 20/1/2566 08:30 น. - 15:30 น. ประชุมคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
14 20/1/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ในคณะผลิตฯ ห้องประชุม 2 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
15 23/1/2566 08:30 น. - 16:30 น. ต้อนรับวิทยาลัยเกษตรฯ ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
16 23/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
17 24/1/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
18 24/1/2566 08:30 น. - 16:30 น. ต้อนรับวิทยาลัยเกษตรฯ ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
19 24/1/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศฯ ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
20 25/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานยานพาหนะ ห้องประชุม 2 นายนรินทร์ สุจริต -
21 25/1/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมบริหารจัดการหลักสูตร เกษตรอัจฉริยะ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
22 25/1/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุม ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
23 26/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือเรื่องนักศึกษาทุน สวก. ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
24 26/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมสารสนเทศ ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
25 26/1/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2566 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
26 27/1/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 2 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
27 27/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของอ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
28 30/1/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมประกันคุณภาพ ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
29 30/1/2566 08:30 น. - 12:00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ห้องประชุม 2 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง -
30 30/1/2566 13:00 น. - 16:30 น. สำรองประชุมสิ่งก่อสร้าง ห้องประชุม 2 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี (หากห้องประชุม 1 ไม่ว่าง)
31 31/1/2566 09:00 น. - 11:00 น. ประชุมฝ่ายสวัสดิการ สถานที่ ปฐมพยาบาล งานรับปริญญา ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
32 31/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -