ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 5/1/2564 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคา ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
2 5/1/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
3 5/1/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุม ป.โท ป.เอก ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
4 6/1/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
5 8/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมการขอคืนเงินของศูนย์แพทย์แผนไทย ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
6 8/1/2564 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะทำงานวารสาร ห้องประชุม 2 น.ส.ปาณิศา วงค์ใส -
7 11/1/2564 09:30 น. - 11:50 น. ประชุมศูนย์ 4 ศูนย์ ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
8 11/1/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประเมินผลการสอน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของอ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
9 12/1/2564 08:00 น. - 13:00 น. ประชุมแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
10 12/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอน ของ ผศ.ดร.นพพร บุญปลอด ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
11 13/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประเมินผลการสอน ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของ อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
12 14/1/2564 12:00 น. - 16:30 น. ประชุมชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2564 / แนวทางบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
13 15/1/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมศูนย์ทุกศูนย์ ห้องประชุม 2 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
14 18/1/2564 14:00 น. - 16:30 น. ประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
15 19/1/2564 13:30 น. - 16:00 น. พิจารณา TOR ห้องประชุม 1 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
16 20/1/2564 10:00 น. - 12:00 น. ทดสอบสอบผลิตภัณฑ์จิ้งหรีด ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
17 20/1/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่ 4/2564 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
18 22/1/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมศูนย์ภายใต้คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
19 25/1/2564 09:00 น. - 12:35 น. ประชุมสารสนเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
20 25/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลอาคาร และสถานที่/ นักวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
21 26/1/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกรีนออฟฟิต ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
22 28/1/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมประเมินผลการสอน ของผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -