ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/12/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมเตรียมพร้อมประเมิน กรอกผลเข้าสู่ระบบการประเมิน ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
2 1/12/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินสำนักงานสีเขียว บันทึกผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบประเมิน ห้องประชุม 2 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
3 4/12/2566 09:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
4 6/12/2566 08:00 น. - 16:00 น. เตรียมการเข้าประเมินสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
5 7/12/2566 08:00 น. - 16:00 น. ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
6 7/12/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมติดตามงานก่อสร้าง ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
7 8/12/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประเมินสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
8 12/12/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมกรรมการบริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง -