ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/5/2565 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมวารสาร ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
2 5/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะทำงาน ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
3 6/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัย2/2565 ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
4 6/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหารคณะ ห้องประชุม 2 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
5 6/5/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมผู้บริหารคณะ ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
6 9/5/2565 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหารคณะ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
7 10/5/2565 10:00 น. - 11:55 น. ประชุมหารือการดำเนินการด้านวิชาการการ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
8 10/5/2565 12:00 น. - 16:00 น. มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ประชุมรายงานการจัดทำ เล่มสรุปผลงานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ประจำปี 2563-2564 ห้องประชุม 2 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
9 11/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะทำงานวารสารผลิตฯ ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
10 12/5/2565 10:00 น. - 12:00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างร้านขายยาโครงสร้างเหล็กกล่อง ห้องประชุม 1 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
11 18/5/2565 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่ 8/2565 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
12 18/5/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารคณะผลิตฯ ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
13 19/5/2565 09:00 น. - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
14 19/5/2565 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารคณะผลิตฯ ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
15 23/5/2565 09:00 น. - 16:30 น. ประชุม เห็ด ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
16 24/5/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้ประสานงาน ก่อสร้าง 13.8 ล้าน ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
17 27/5/2565 10:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -