ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ ลงเมื่อ 2/7/2563 09:11 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 27/4/2563 16:51 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อ คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 27/4/2563 16:50 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนปลูกพิช EVAP ขนาด 19.20 x 24 ม. จำนวน 2 หลัง คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 16/4/2563 11:07 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อนักศึกษาที่แยกสาขาวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ลงเมื่อ 22/4/2563 11:03 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องปฏิบัติการต้นแบบการปลูกพืชระบบกึ่งปิด พร้อมชุดครุภัณฑ์และระบบควบคุม 11x16 m พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สำหรับจ่ายระบบปรับอากาศขนาด 6,000 Wp) Solar rooftop (Solar PV System) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 28/2/2563 14:26 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 26/2/2563 09:40 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256 2และ 2/2562 ลงเมื่อ 5/2/2563 11:29 น. ดาวน์โหลด
- เลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 4/2/2563 10:38 น. ดาวน์โหลด
- สรุปผลการพิจารณาข้อวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 กลุ่ม (13 รายการ) สำหรับสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 28/1/2563 14:54 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5