ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษา 1/2554 ลงเมื่อ 15/6/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ดาวโหลดแบบฟอร์ม ข้อตกลงภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ลงเมื่อ 26/5/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์(เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ลงเมื่อ 18/5/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ - พันธู์ทิพย์ ประจำปีกว่าศึกษา ๒๕๕๔ ลงเมื่อ 12/5/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร รอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีคาคม ๒๕๕๔ ลงเมื่อ 10/5/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์การให้ทุนบุตรบุคลากร lสังกัดคณะผลิตกรมมการเกษตร ลงเมื่อ 8/4/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- การกำหนดอัตลักษณ์ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 15/2/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาารปฏิบัติการเมล็ดธุ์ จำนวน 1 หลัง ลงเมื่อ 8/2/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อขุดปฎิบัติการพื้นฐานสำหรับเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จำนวน 1 ชุด ลงเมื่อ 10/1/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- โครงการฝึกอบรม เรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2553 ลงเมื่อ 29/11/2553 09:30 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 17