ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องปฏิบัติการต้นแบบการปลูกพืชระบบกึ่งปิด พร้อมชุดครุภัณฑ์และระบบควบคุม 11x16 m พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สำหรับจ่ายระบบปรับอากาศขนาด 6,000 Wp) Solar rooftop (Solar PV System) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 28/2/2563 14:26 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 26/2/2563 09:40 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256 2และ 2/2562 ลงเมื่อ 5/2/2563 11:29 น. ดาวน์โหลด
- เลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 4/2/2563 10:38 น. ดาวน์โหลด
- สรุปผลการพิจารณาข้อวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 กลุ่ม (13 รายการ) สำหรับสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 28/1/2563 14:54 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 24/1/2563 11:53 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 24/1/2563 11:53 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/1/2563 14:30 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ร่างวิจารณ์) ลงเมื่อ 20/1/2563 13:46 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ร่างวิจารณ์) ลงเมื่อ 17/1/2563 09:15 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4