ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ 2/2561 ลงเมื่อ 27/2/2562 15:35 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของ บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด ลงเมื่อ 27/2/2562 15:09 น. ดาวน์โหลด
- ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 921 ลงเมื่อ 27/2/2562 11:29 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษาของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 ลงเมื่อ 7/2/2562 16:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครทุนค่าบำรุงพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 และ 2/2561 ลงเมื่อ 5/2/2562 11:33 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2560 ข้อ 5(4) แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงเมื่อ 29/1/2562 10:18 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 109 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 11/1/2562 16:26 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเลขที่ 130 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/12/2561 10:31 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 121 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/12/2561 10:17 น. ดาวน์โหลด
- ร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 130 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 14/11/2561 10:18 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 7