ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกวดราคา
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/9/2560 16:42 น. ดาวน์โหลด
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 19/9/2560 12:07 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ลงเมื่อ 11/8/2559 14:57 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่แปลงทดลองวิจัยโรคพืชวิทยาและกีฎวิทยา ลงเมื่อ 19/10/2558 09:39 น. ดาวน์โหลด
- สอบชื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ลงเมื่อ 28/10/2557 14:04 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพืชผัก จำนวน 1 หลัง ลงเมื่อ 10/7/2556 17:49 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อวัสดุ ลงเมื่อ 23/8/2555 14:52 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 5 หลัง ลงเมื่อ 8/9/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- จำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรึอทำลาย และวิธีขายทอดตลาด ลงเมื่อ 28/6/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีหลังงานทดแทนและความร้อน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงเมื่อ 31/5/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3