ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ลงเมื่อ 17/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขออนุญาตติดประกาศรับสมัครตำแหน่งงานในสถาบันการศึกษา ลงเมื่อ 17/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ลงเมื่อ 17/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ลงเมื่อ 17/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2555 ลงเมื่อ 17/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงาน หัวหน้างานเกษตร ดูแลสวนไม้ประดับ ลงเมื่อ 8/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครพนักงานเพื่ออยู่ประจำไร้ส้มที่จังหวัดเชียงราย ลงเมื่อ 4/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงาน ลงเมื่อ 3/8/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบริการจัดหางาน ลงเมื่อ 14/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ลงเมื่อ 14/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 11