ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ของ MRCS จำนวน 4 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่-ลูกจ้าง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าขั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 54 จำนวน 276 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 6 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 10 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 20