ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- งานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ลงเมื่อ 30/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงาน ลงเมื่อ 30/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคล ลงเมื่อ 21/9/2554 12:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัท เป็ปซี่-โคล่า ไทย เทรดดิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ฟริโต - เลย์) ลงเมื่อ 12/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของเครือซีเมนต์ไทย ลงเมื่อ 12/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา บ.ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และบ.กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ลงเมื่อ 6/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- การประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และรับสมัครงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 6/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุน Exchang Students from Partner University 2012 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ลงเมื่อ 6/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา บ.เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ลงเมื่อ 5/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ลงเมื่อ 5/9/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 9