ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลงเมื่อ 2/3/2563 14:10 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนมกราคม 2563 ลงเมื่อ 31/1/2563 15:36 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ลงเมื่อ 20/1/2563 12:21 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ลงเมื่อ 20/1/2563 12:20 น. ดาวน์โหลด
- จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ลงเมื่อ 15/1/2563 13:55 น. ดาวน์โหลด
- สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงเมื่อ 31/10/2562 11:35 น. ดาวน์โหลด
- แนวปฏิบัติที่ดีในการขอจดอนุสิทธิบัตร KM ปีงบประมาณ 60 ลงเมื่อ 27/9/2560 14:26 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงเมื่อ 6/10/2559 22:57 น. ดาวน์โหลด
- การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนการจัดการห้องปฏิบัติการกลางของคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 10/9/2559 11:53 น. ดาวน์โหลด
- การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง คุณภาพผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในการกาหนดตาแหน่งทางวชิ าการ ลงเมื่อ 26/8/2559 11:06 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2