ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชากการเกษตร แจ้งเรื่องการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงเมื่อ 14/6/2559 14:01 น. ดาวน์โหลด
- สกว. ร่วมกับ NSFC ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชียน ลงเมื่อ 25/1/2559 11:01 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 16/11/2558 10:41 น. ดาวน์โหลด
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 16/11/2558 10:36 น. ดาวน์โหลด
- สวทช. ภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ลงเมื่อ 4/11/2558 21:46 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข่าว: งานวิจัยและบริการวิชาการ) ลงเมื่อ 21/9/2558 13:17 น. ดาวน์โหลด
- การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง คุณภาพผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลงเมื่อ 19/8/2558 23:39 น. ดาวน์โหลด
- การจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย เรื่อง ส่วนประกอบที่สำคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ลงเมื่อ 19/8/2558 23:33 น. ดาวน์โหลด
- การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ลงเมื่อ 19/8/2558 23:32 น. ดาวน์โหลด
- การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ลงเมื่อ 19/8/2558 10:39 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3