ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ลงเมื่อ 19/8/2558 10:38 น. ดาวน์โหลด
- How to write a scientific paper (II) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ลงเมื่อ 19/8/2558 10:37 น. ดาวน์โหลด
- How to write a scientific paper (I) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา ลงเมื่อ 19/8/2558 10:26 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและฮาลาล และการพัฒนามาตรฐานของวัตถุดิบในระบบห่วงโซ่อุปทาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 18/8/2558 21:13 น. ดาวน์โหลด
- คอบช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 31/7/2558 21:28 น. ดาวน์โหลด
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศเรื่องการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 2/7/2558 14:48 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 1/6/2558 17:25 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน: การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 16/4/2558 20:22 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 8/4/2558 16:02 น. ดาวน์โหลด
- DITA เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Short-term Visits Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 7/4/2558 11:25 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4