ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

Prev1 2 3 4 5
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ขอเชิญอบรมเรื่อง “เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย” (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 31/3/2558 11:47 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2558 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 25/3/2558 19:39 น. ดาวน์โหลด
- สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 12 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 25/3/2558 19:34 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 10/3/2558 20:58 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 25/2/2558 20:56 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 17/2/2558 10:58 น. ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่น 2 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 12/2/2558 12:06 น. ดาวน์โหลด
- จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย ลงเมื่อ 11/2/2558 10:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมงานประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ ลงเมื่อ 3/2/2558 09:05 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5

Prev1 2 3 4 5