ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าววิจัย
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงเมื่อ 6/10/2559 22:57 น. ดาวน์โหลด
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชากการเกษตร แจ้งเรื่องการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงเมื่อ 14/6/2559 14:01 น. ดาวน์โหลด
- สกว. ร่วมกับ NSFC ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชียน ลงเมื่อ 25/1/2559 11:01 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 16/11/2558 10:41 น. ดาวน์โหลด
- ทุนสนับสนุนวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2015-2016 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 16/11/2558 10:36 น. ดาวน์โหลด
- สวทช. ภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ลงเมื่อ 4/11/2558 21:46 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข่าว: งานวิจัยและบริการวิชาการ) ลงเมื่อ 21/9/2558 13:17 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและฮาลาล และการพัฒนามาตรฐานของวัตถุดิบในระบบห่วงโซ่อุปทาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 18/8/2558 21:13 น. ดาวน์โหลด
- คอบช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 31/7/2558 21:28 น. ดาวน์โหลด
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศเรื่องการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 2/7/2558 14:48 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1