ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าววิจัย
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 1/6/2558 17:25 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน: การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 16/4/2558 20:22 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 8/4/2558 16:02 น. ดาวน์โหลด
- DITA เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Short-term Visits Scholarship ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 7/4/2558 11:25 น. ดาวน์โหลด
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ ขอเชิญอบรมเรื่อง “เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย” (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 31/3/2558 11:47 น. ดาวน์โหลด
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2558 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 25/3/2558 19:39 น. ดาวน์โหลด
- สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 12 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 25/3/2558 19:34 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 10/3/2558 20:58 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 25/2/2558 20:56 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” (ข่าว: งานบริการวิชาการและวิจัย) ลงเมื่อ 17/2/2558 10:58 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2