ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 31/3/2565 08:53 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchang Programe Summer Semester 2022 ลงเมื่อ 29/3/2565 10:30 น. ดาวน์โหลด
- โครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2021 ลงเมื่อ 1/3/2565 13:59 น. ดาวน์โหลด
- โครงการเตรียมความรพ้อมก่อนจบการศึกษา (ฝึกเขียน rasume) ของ บ.ซุปเปอร์เรซูเม่ จก. ลงเมื่อ 18/1/2565 15:13 น. ดาวน์โหลด
- ทุนแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ mie U ประเทศญี่ปุ่น ลงเมื่อ 18/1/2565 15:11 น. ดาวน์โหลด
- โครงการ Online course-Takind จาก Shibaura Institute ลงเมื่อ 18/1/2565 15:11 น. ดาวน์โหลด
- ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโต๊ะ ลงเมื่อ 17/12/2564 09:05 น. ดาวน์โหลด
- ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 2/11/2564 15:24 น. ดาวน์โหลด
- ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University 2022 ลงเมื่อ 14/9/2564 14:06 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester ณ Kagoshima University ลงเมื่อ 10/9/2564 14:20 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1