ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

1 2 3 4 5 6 7 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงาน ก.พ.) ลงเมื่อ 8/9/2563 09:32 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560) ลงเมื่อ 23/4/2563 10:58 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:50 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:43 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 18/3/2564 11:30 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 18/3/2564 11:29 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" ลงเมื่อ 9/3/2564 14:41 น. ดาวน์โหลด
- การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 9/3/2564 14:40 น. ดาวน์โหลด
- การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงเมื่อ 1/2/2564 14:10 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงเมื่อ 26/1/2564 13:13 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 Next