ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงาน ก.พ.) ลงเมื่อ 8/9/2563 09:32 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560) ลงเมื่อ 23/4/2563 10:58 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มี.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 6/1/2565 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 26/12/2564 09:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การทำและการสอบค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ลงเมื่อ 8/12/2564 13:01 น. ดาวน์โหลด
- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 ลงเมื่อ 25/11/2564 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 22/11/2564 14:35 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17 ลงเมื่อ 9/11/2564 16:12 น. ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงเมื่อ 9/11/2564 16:11 น. ดาวน์โหลด
- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 9/11/2564 10:54 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1