ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงาน ก.พ.) ลงเมื่อ 8/9/2563 09:32 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560) ลงเมื่อ 23/4/2563 10:58 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 18/10/2564 09:57 น. ดาวน์โหลด
- การนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์) ลงเมื่อ 18/10/2564 09:52 น. ดาวน์โหลด
- การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ลงเมื่อ 5/10/2564 10:42 น. ดาวน์โหลด
- ตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงเมื่อ 28/9/2564 08:45 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงเมื่อ 28/9/2564 08:43 น. ดาวน์โหลด
- ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (The 16th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2021) ลงเมื่อ 23/9/2564 14:53 น. ดาวน์โหลด
- เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13 พ.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ลงเมื่อ 14/9/2564 16:04 น. ดาวน์โหลด
- ส่งบทความลงวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ลงเมื่อ 14/9/2564 16:03 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next