ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รายวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 2/2565 ลงเมื่อ 22/11/2565 09:12 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ลงเมื่อ 20/5/2565 15:30 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 17/10/2565 09:25 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่ 12 ลงเมื่อ 17/10/2565 09:24 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65** ลงเมื่อ 26/9/2565 16:09 น. ดาวน์โหลด
- เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ค. 66 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กทม. ลงเมื่อ 26/9/2565 16:08 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 19/7/2565 10:13 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม วิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 65 ลงเมื่อ 12/7/2565 08:45 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 22/6/2565 10:28 น. ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 31 ส.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 17/6/2565 10:12 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1