ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา ลงเมื่อ 14/9/2561 09:23 น. ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ลงเมื่อ 10/9/2561 15:58 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ลงเมื่อ 10/9/2561 15:57 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งไปยังนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้รับเอกสารคืนที่หลักสูตร เฉพาะผู้มีรายชื่อเท่านั้น ลงเมื่อ 8/9/2561 10:39 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, "International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings" ลงเมื่อ 7/9/2561 10:05 น. ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 (Payap University Research Symposium 2019) ลงเมื่อ 7/9/2561 10:00 น. ดาวน์โหลด
- วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ลงเมื่อ 4/9/2561 11:17 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts Summit 2018 ลงเมื่อ 3/9/2561 13:47 น. ดาวน์โหลด
- วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ลงเมื่อ 3/9/2561 13:46 น. ดาวน์โหลด
- ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเเละเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเเละระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6 national And International Conference 2018 (CASNIC 2018) ลงเมื่อ 3/9/2561 13:45 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 11