ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 65 ลงเมื่อ 9/3/2565 08:42 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชากาดรระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ลงเมื่อ 9/3/2565 08:40 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14 ลงเมื่อ 2/3/2565 13:22 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงเมื่อ 2/3/2565 13:21 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 24/1/2565 16:05 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มี.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 6/1/2565 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 26/12/2564 09:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การทำและการสอบค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ลงเมื่อ 8/12/2564 13:01 น. ดาวน์โหลด
- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 ลงเมื่อ 25/11/2564 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 22/11/2564 14:35 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3