ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 8/6/2564 10:41 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:50 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:43 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 18/3/2564 11:30 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 18/3/2564 11:29 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" ลงเมื่อ 9/3/2564 14:41 น. ดาวน์โหลด
- การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 9/3/2564 14:40 น. ดาวน์โหลด
- การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงเมื่อ 1/2/2564 14:10 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงเมื่อ 26/1/2564 13:13 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงเมื่อ 15/1/2564 09:51 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6