ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ลงเมื่อ 15/1/2564 09:51 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 20/10/2563 11:41 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2563 ลงเมื่อ 19/10/2563 15:54 น. ดาวน์โหลด
- ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 10/10/2563 10:22 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight : Beyond 30 years" รูปแบบออนไลน์ ลงเมื่อ 10/9/2563 16:50 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงาน ก.พ.) ลงเมื่อ 8/9/2563 09:32 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวัน 15 ตุลาคม 2563 ลงเมื่อ 8/9/2563 09:29 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ลงเมื่อ 25/6/2563 11:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 22/6/2563 12:40 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งไปยังนักศึกษาปกติและนักศึกษาทุนฯ เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการชำระเงิน ลงเมื่อ 17/6/2563 17:31 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 7