ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 ลงเมื่อ 15/6/2563 19:42 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อัตเดตใหม่ 12-6-63 ลงเมื่อ 12/6/2563 14:41 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 ต.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ลงเมื่อ 11/6/2563 12:58 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รอบที่ 1-4 ที่จะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ลงเมื่อ 2/6/2563 10:18 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนฯ จากมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษาปี 2563 ลงเมื่อ 27/5/2563 11:43 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ลงเมื่อ 20/5/2563 09:20 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ลงเมื่อ 20/5/2563 09:19 น. ดาวน์โหลด
- สรุปรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลังรหัส 62 เป็นต้นไป ลงเมื่อ 15/5/2563 10:18 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560) ลงเมื่อ 23/4/2563 10:58 น. ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ลงเมื่อ 20/11/2562 10:42 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 8