ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รายวิชาพภ 547 ภูมิปัญญาไทย ลงเมื่อ 14/3/2562 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 15 ลงเมื่อ 14/3/2562 09:49 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งปฏิทินการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 15/1/2562 11:27 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 23/11/2561 14:04 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ลงเมื่อ 19/11/2561 14:58 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศการรับสมัครสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 60 ลงเมื่อ 10/10/2561 13:22 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ลงเมื่อ 6/10/2561 10:24 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ลงเมื่อ 26/9/2561 14:06 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาปี 2561 และกำหนดการลงทะเบียน ลงเมื่อ 26/9/2561 14:05 น. ดาวน์โหลด
- การอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงเมื่อ 15/9/2561 09:47 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 10