ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

1 2 3 4 5 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงาน ก.พ.) ลงเมื่อ 8/9/2563 09:32 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560) ลงเมื่อ 23/4/2563 10:58 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 26/12/2564 09:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การทำและการสอบค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ลงเมื่อ 8/12/2564 13:01 น. ดาวน์โหลด
- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 ลงเมื่อ 25/11/2564 09:49 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 18/10/2564 09:57 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 29/6/2564 16:16 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 14/6/2564 14:38 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 8/6/2564 10:41 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 20/10/2563 11:41 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 Next