ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

1 2 3 4 5 6 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รายวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 2/2565 ลงเมื่อ 22/11/2565 09:12 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ลงเมื่อ 20/5/2565 15:30 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 17/10/2565 09:25 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 19/7/2565 10:13 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 22/6/2565 10:28 น. ดาวน์โหลด
- สรุปรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 20/5/2565 15:48 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 26/12/2564 09:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การทำและการสอบค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ลงเมื่อ 8/12/2564 13:01 น. ดาวน์โหลด
- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 ลงเมื่อ 25/11/2564 09:49 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 18/10/2564 09:57 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 Next