ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 8/6/2564 10:41 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 20/10/2563 11:41 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2563 ลงเมื่อ 19/10/2563 15:54 น. ดาวน์โหลด
- ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 10/10/2563 10:22 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวท.ม. สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงาน ก.พ.) ลงเมื่อ 8/9/2563 09:32 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ลงเมื่อ 25/6/2563 11:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 22/6/2563 12:40 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งไปยังนักศึกษาปกติและนักศึกษาทุนฯ เรื่องกำหนดการปฐมนิเทศ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และการชำระเงิน ลงเมื่อ 17/6/2563 17:31 น. ดาวน์โหลด
- ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประจำปี พ.ศ.2563 ลงเมื่อ 15/6/2563 19:42 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อัตเดตใหม่ 12-6-63 ลงเมื่อ 12/6/2563 14:41 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3