ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รอบที่ 1-4 ที่จะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ลงเมื่อ 2/6/2563 10:18 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนฯ จากมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษาปี 2563 ลงเมื่อ 27/5/2563 11:43 น. ดาวน์โหลด
- สรุปรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลังรหัส 62 เป็นต้นไป ลงเมื่อ 15/5/2563 10:18 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พศ 2560) ลงเมื่อ 23/4/2563 10:58 น. ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แบบแบ่งหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป ลงเมื่อ 20/11/2562 10:42 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ลงเมื่อ 6/10/2562 16:43 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61/62) ลงเมื่อ 6/10/2562 14:10 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน้า 3 ลงเมื่อ 6/10/2562 14:07 น. ดาวน์โหลด
- ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยปี 2562 ลงเมื่อ 12/7/2562 09:31 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 ลงเมื่อ 19/6/2562 09:31 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4