ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน้า 3 ลงเมื่อ 6/10/2562 14:07 น. ดาวน์โหลด
- ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยปี 2562 ลงเมื่อ 12/7/2562 09:31 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 ลงเมื่อ 19/6/2562 09:31 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 ลงเมื่อ 5/6/2562 10:16 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษารหัส 58 แผน ข และนักศึกษารหัส 59 ทั้งสองแผนให้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาคะ ลงเมื่อ 5/6/2562 09:57 น. ดาวน์โหลด
- ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประจำปี พ.ศ.2562 ลงเมื่อ 5/6/2562 08:54 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาพภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ ลงเมื่อ 14/3/2562 09:51 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาพภ 547 ภูมิปัญญาไทย ลงเมื่อ 14/3/2562 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 15 ลงเมื่อ 14/3/2562 09:49 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งปฏิทินการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 15/1/2562 11:27 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5