ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ลงเมื่อ 26/9/2561 14:06 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาปี 2561 และกำหนดการลงทะเบียน ลงเมื่อ 26/9/2561 14:05 น. ดาวน์โหลด
- การอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงเมื่อ 15/9/2561 09:47 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา ลงเมื่อ 14/9/2561 09:23 น. ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ลงเมื่อ 10/9/2561 15:58 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ลงเมื่อ 10/9/2561 15:57 น. ดาวน์โหลด
- แจ้งไปยังนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้รับเอกสารคืนที่หลักสูตร เฉพาะผู้มีรายชื่อเท่านั้น ลงเมื่อ 8/9/2561 10:39 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศถึงนักศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 57/58/59/60 ลงเมื่อ 3/8/2561 14:25 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษารหัส 60,59,58,57 หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ลงเมื่อ 12/6/2561 09:14 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนรายวิชาที่เปิดสอนเทอม 1-2561 หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ลงเมื่อ 8/6/2561 13:04 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6