ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

1 2 3 4 5 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มี.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 6/1/2565 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 22/11/2564 14:35 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17 ลงเมื่อ 9/11/2564 16:12 น. ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงเมื่อ 9/11/2564 16:11 น. ดาวน์โหลด
- คณะวนศาสตร์จัดประชุมและนำเสนอผลงาน เรื่อง องค์ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบวิเวศ (Ecological Knowledge toward Decade on Ecosystem Restoration) วันที่ 20-21 มกราคม 2565 1.การนำเสนอผลงาน ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ลงเมื่อ 8/11/2564 10:56 น. ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ปี 2564 ลงเมื่อ 26/10/2564 09:43 น. ดาวน์โหลด
- การนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์) ลงเมื่อ 18/10/2564 09:52 น. ดาวน์โหลด
- การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ลงเมื่อ 5/10/2564 10:42 น. ดาวน์โหลด
- ตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงเมื่อ 28/9/2564 08:45 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงเมื่อ 28/9/2564 08:43 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 Next