ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:50 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:43 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" ลงเมื่อ 9/3/2564 14:41 น. ดาวน์โหลด
- การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 9/3/2564 14:40 น. ดาวน์โหลด
- การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงเมื่อ 1/2/2564 14:10 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงเมื่อ 26/1/2564 13:13 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงเมื่อ 15/1/2564 09:51 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ลงเมื่อ 15/1/2564 09:51 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight : Beyond 30 years" รูปแบบออนไลน์ ลงเมื่อ 10/9/2563 16:50 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวัน 15 ตุลาคม 2563 ลงเมื่อ 8/9/2563 09:29 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1