ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

1 2 3 4 5 6 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่ 12 ลงเมื่อ 17/10/2565 09:24 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65** ลงเมื่อ 26/9/2565 16:09 น. ดาวน์โหลด
- เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ค. 66 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กทม. ลงเมื่อ 26/9/2565 16:08 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม วิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 65 ลงเมื่อ 12/7/2565 08:45 น. ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 31 ส.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 17/6/2565 10:12 น. ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ณ หมาิวทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ลงเมื่อ 17/6/2565 10:12 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จ.ลำปาง ลงเมื่อ 1/6/2565 09:43 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 7 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ลงเมื่อ 1/6/2565 09:42 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานเพื่อนำเสนในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ลงเมื่อ 20/5/2565 08:26 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) โดยกำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 65 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting ลงเมื่อ 3/5/2565 09:55 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 Next