ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค. 65 รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ลงเมื่อ 31/3/2565 08:36 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ลงเมื่อ 10/3/2565 13:43 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อน สังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้" ในวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 65 โดยเป็นการจัดการประชุมแบบออนไลน์ ลงเมื่อ 10/3/2565 13:43 น. ดาวน์โหลด
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal" ในวันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams) ลงเมื่อ 10/3/2565 13:42 น. ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 65 ลงเมื่อ 9/3/2565 08:42 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชากาดรระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ลงเมื่อ 9/3/2565 08:40 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14 ลงเมื่อ 2/3/2565 13:22 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงเมื่อ 2/3/2565 13:21 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มี.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 6/1/2565 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 22/11/2564 14:35 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2