ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ณ หมาิวทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ลงเมื่อ 17/6/2565 10:12 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จ.ลำปาง ลงเมื่อ 1/6/2565 09:43 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน"ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 7 หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย" ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ลงเมื่อ 1/6/2565 09:42 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานเพื่อนำเสนในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ค. 65 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ลงเมื่อ 20/5/2565 08:26 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) โดยกำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 65 ผ่านระบบ Online Zoom Meeting ลงเมื่อ 3/5/2565 09:55 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 ก.ค. 65 รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ลงเมื่อ 31/3/2565 08:36 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ลงเมื่อ 10/3/2565 13:43 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "บัณฑิตวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อน สังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้" ในวันที่ 23 - 24 มิ.ย. 65 โดยเป็นการจัดการประชุมแบบออนไลน์ ลงเมื่อ 10/3/2565 13:43 น. ดาวน์โหลด
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "พลิกโฉมนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุค Next Normal" ในวันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ (MS-Teams) ลงเมื่อ 10/3/2565 13:42 น. ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 65 ลงเมื่อ 9/3/2565 08:42 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2