ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ลงเมื่อ 5/10/2564 10:42 น. ดาวน์โหลด
- ตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงเมื่อ 28/9/2564 08:45 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงเมื่อ 28/9/2564 08:43 น. ดาวน์โหลด
- ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (The 16th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2021) ลงเมื่อ 23/9/2564 14:53 น. ดาวน์โหลด
- เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13 พ.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ลงเมื่อ 14/9/2564 16:04 น. ดาวน์โหลด
- ส่งบทความลงวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ลงเมื่อ 14/9/2564 16:03 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิท-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19" ลงเมื่อ 14/9/2564 15:08 น. ดาวน์โหลด
- เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19" ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 14 ธ.ค. 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) และปิดรับการส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 ลงเมื่อ 14/9/2564 15:06 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 31/8/2564 13:40 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ลงเมื่อ 21/8/2564 09:10 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4