ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ส่งบทความลงวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ลงเมื่อ 14/9/2564 16:03 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิท-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง "การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19" ลงเมื่อ 14/9/2564 15:08 น. ดาวน์โหลด
- เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19" ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 14 ธ.ค. 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) และปิดรับการส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 ลงเมื่อ 14/9/2564 15:06 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 31/8/2564 13:40 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ลงเมื่อ 21/8/2564 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 ลงเมื่อ 9/7/2564 16:33 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:50 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.ค. 64 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์ส่งผลงาน วิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม สามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ลงเมื่อ 22/4/2564 15:43 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" ลงเมื่อ 9/3/2564 14:41 น. ดาวน์โหลด
- การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 9/3/2564 14:40 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4