ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงเมื่อ 1/2/2564 14:10 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงเมื่อ 26/1/2564 13:13 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงเมื่อ 15/1/2564 09:51 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ลงเมื่อ 15/1/2564 09:51 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight : Beyond 30 years" รูปแบบออนไลน์ ลงเมื่อ 10/9/2563 16:50 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวัน 15 ตุลาคม 2563 ลงเมื่อ 8/9/2563 09:29 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 ต.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ลงเมื่อ 11/6/2563 12:58 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ลงเมื่อ 20/5/2563 09:20 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ลงเมื่อ 20/5/2563 09:19 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, "International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings" ลงเมื่อ 7/9/2561 10:05 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5