ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

Prev1 2 3 4 5 6
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 (Payap University Research Symposium 2019) ลงเมื่อ 7/9/2561 10:00 น. ดาวน์โหลด
- วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ลงเมื่อ 4/9/2561 11:17 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts Summit 2018 ลงเมื่อ 3/9/2561 13:47 น. ดาวน์โหลด
- วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ลงเมื่อ 3/9/2561 13:46 น. ดาวน์โหลด
- ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเเละเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเเละระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6 national And International Conference 2018 (CASNIC 2018) ลงเมื่อ 3/9/2561 13:45 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 11-13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอ (Full Paper) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งภาคการนำเสนอเป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ นำเสนอทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้ 1. สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ / ประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สัตวศาสตร์ / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน และบทความทางวิชาการ (.docx) มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้ 1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” 2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking) อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุม 1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 2,200 บาท / คน / เรื่อง - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 2,500 บาท / คน / เรื่อง 2 นิสิต/นักศึกษา - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 1,200 บาท / คน / เรื่อง - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 1,500 บาท / คน / เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คนละ 800 บาท เอกสารดาวโหลด: แบบลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ (สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ) / แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานวิชาการ) / กำหนดการการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418 E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ลงเมื่อ 25/7/2561 14:45 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ลงเมื่อ 8/6/2561 12:34 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2561 ลงเมื่อ 8/6/2561 12:34 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ลงเมื่อ 8/6/2561 12:34 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6

Prev1 2 3 4 5 6