ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวัน 15 ตุลาคม 2563 ลงเมื่อ 8/9/2563 09:29 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 ต.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ลงเมื่อ 11/6/2563 12:58 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ลงเมื่อ 20/5/2563 09:20 น. ดาวน์โหลด
- เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ลงเมื่อ 20/5/2563 09:19 น. ดาวน์โหลด
- ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, "International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings" ลงเมื่อ 7/9/2561 10:05 น. ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 (Payap University Research Symposium 2019) ลงเมื่อ 7/9/2561 10:00 น. ดาวน์โหลด
- วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ลงเมื่อ 4/9/2561 11:17 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts Summit 2018 ลงเมื่อ 3/9/2561 13:47 น. ดาวน์โหลด
- วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพิฆเนศวร์สาร ลงเมื่อ 3/9/2561 13:46 น. ดาวน์โหลด
- ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเเละเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเเละระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6 national And International Conference 2018 (CASNIC 2018) ลงเมื่อ 3/9/2561 13:45 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6