ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ด้านผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเม็ดบีดส์อัลจีเนตน้ำผึ้งเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภท Oral presentation ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เรื่อง "สร้างสรรค์งานประจำ สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร" (Reinventing Routines with Innovations for Organizational Development) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 14:29 น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) และ Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม FURAMA hotel พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย และพื้นที่เกษตรตัวอย่าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทน ร่วมเปิดการประชุมวิชาการ   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง Dr. Wen-Li Lee Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาจากหลักสูตรพืชสวน   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 16:35 น.
ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Construction and Characterization of the High Density Soybean Mutant Library” โดย Dr.Akito Kaga จาก National Agricultural and Food Research Organization ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และศึกษาดูงานโรงเรือนกัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 10:38 น.
ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี และ ผศ. ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ประจำหลักสูตร วท. บ. (เกษตรศาสตร์) และคณะดำเนินโครงการวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีและที่ปรึกษาโครงการ ฯ ร่วมส่งมอบหนังสือ :พรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์: ภายใต้โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวภาพของพรรณไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในการนี้ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เป็นผู้รับมอบหนังสือ และระบบ website ฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 17:58 น.
รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิด กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทำแผนหน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี และปรับโครงการเข้าสู่ตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ. 2566 กล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จากนั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) การบรรยาย “ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อน เป้าหมาย ของการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 กลุ่มเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากบุคลากร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษา 3) การรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4) นำเสนอทิศทาง นโยบายการบริหารงาน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการ การระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการของคณะตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่ม 1 ด้านการเรียนการสอน กิจการนักศึกษาและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) กลุ่ม 2 ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) กลุ่ม 3 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการเพิ่มรายได้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 16:59 น.
หน้าที่ 1