ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พร้อมทีมวิจัยสัก Double chromosome จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นสัก Double chromosome ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเยี่ยมชมศูนย์พืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พืชกระท่อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เกษตรธรรมชาติ ร่วมต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายและต้อนรับโดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 มกราคม เวลา 20:44 น.
ประมวลภาพกิจกรรมร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 มกราคม เวลา 20:29 น.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาแม่โจ้ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ฟาร์มพืชไร่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 22:59 น.
สาขาวิชาพืชผักจัดบรรยาย หัวข้อ "การเพาะกล้าผัก"และ "การเพาะผักงอกแบบมืออาชีพ" โดยอาจารย์ ทวีป เสนคำวงศ์ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน โดยจะมีการเผยแพร่ระบบออนไลน์ในวันที่ 26 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 22:29 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรมสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย” โดย นายรุ่งโรจน์ มณี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP SHOP) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 22:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยได้มีการบรรยายสาธิต หัวข้อ “การเพาะเห็ดป่าในกล้าไม้” โดยนายสันต์ชัย มุกดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP SHOP) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 22:04 น.
หน้าที่ 1