ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดรนอาสาสมัครตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เกียรติจากนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ภาครัฐ และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยงานหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานจากกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจจำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า "จาระธรรม" อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ 13 ชั่วโมงที่แล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมพิธีวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 40 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ กองบังคับการกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ 2 วันที่แล้ว เมื่อเวลา 10:20 am
วันทึ่ 27 มีนาคม 2566 คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ณ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในงานนี้มีผู้นำเสนอแบบบรรยาย ในด้านเกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จำนวน 23 เรื่อง และ แบบโปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม เวลา 10:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Yang Shu Dr.Chen Shao Bo Mr.Tong YueXuan และProf. Wang Xinghua ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาจากมณฑลยูนาน เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความมือด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 11:47 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และ Pitching ผลิตภัณฑ์ มิติพลิกโฉม 4.2/4.5 และประกาศผลยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ #2 ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม เวลา 11:28 น.
นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นำเกษตรกรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้าน ศึกษาดูงานการปลูกและสกัดสมุนไพร ร่วมต้อนรับและบรรยายโดยนางสาวจินทภา อ่วมอ่ำ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยาการบรรยาย โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:01 น.
หน้าที่ 1