ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมกับ ดร. ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการสำรวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรไทยสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 เมษายน เวลา 18:17 น.
สาขาวิชาพืชไร่ (ฟาร์มพืชไร่) คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับ คณะศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์เก่าพืชไร่แม่โจ้ สนับสนุนข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,000 กิโลกรัม...ภาพ/ข่าว:นายสัมพันธ์ ตาติวงค์   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 19 เมษายน เวลา 12:34 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 เมษายน เวลา 11:50 น.
ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 เมษายน เวลา 18:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์บนฐานคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม บ้านแม่ยางห้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.การเรียนรู้แบบมีร่วมในการตั้งชื่อกลุ่ม ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันให้ใช้ชื่อกลุ่ม คือ กลุ่มผู้แปรรูปเคปกูสเบอรี่บ้านแม่ยางห้า 2. การเรียนรู้แบบมีส่วนในการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยตัวแทนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันเสนอให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบหลัก คือ มีรูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยาวสีขาว สะพายตระกร้าไม้ไผ่กำลังก้มเก็บผลเคปกุสเบอรี่จากต้น เพื่อสื่อถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงการเริ่มต้น และโอกาสที่จะมีอาชีพใหม่ของกลุ่มเป้าหมายบ้านแม่ยางห้า   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 18:30 น.
บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 เมษายน เวลา 10:54 น.
หน้าที่ 1