ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย คณะดำเนินการและคณะทำงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ได้ทำการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะจัดงานแปลงสาธิต และนิทรรศการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ผู้ช่วยคณบดี นำเยี่ยมชมแปลงสาธิตทั้ง 5 แปลงภายใต้การดูแลของคณะผลิตกรรมการเกษตร อาทิเช่น แปลงสาธิตพืชสวนประดับ แปลงสาธิตรวบรวมกล้วยไม้เขตร้อน แปลงสาธิตพืชผัก แปลงสาธิตพืชไร่ และแปลงสาธิตไม้ผลเขตร้อน โดยมีอาจารย์ ดร.ธนภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด ร่วมต้อนรับ พาเยี่ยมชม และบรรยายถึงการดำเนินงานในครั้งนี้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 20:54 น.
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมร่วมกับสายสนับสนุน เพื่อชึัแจงและหารือการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงผลงานของนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานวันเกษตร แม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 22:36 น.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะผลิตกรรมการเกษตร อ.ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 และเป็นผู้แทนในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ และ อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ จากนั้น ผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วม พิธีเปิด war room ศูนย์บัญชาการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ โดยการสนับสนุนฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประเมินเชื้อเพลิงสะสม ร่วมวางแผนในการใช้อากาศยานไร้คนขับในการบินสำรวจการใข้ดับไฟป่า จัดนิทรรศการให้ความรู้ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในการจัดการไฟป่าแก่ประชาชนผู้สนใจและจิตอาสาในการขับเคลื่อนด้านการจัดการด้านปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 23:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรธรรมชาติฯ เรองศาสตราจารย์ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ และอาจารย์ดร.จุฑามาศ พิลาดี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวงปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 22:24 น.
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าในการ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงผลงานของนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานวันเกษตร แม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 22:15 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมรมนักวิจัย หัวข้อเรื่อง คาร์บอนเครดิตภาคการเกษตรและป่าไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกล่าวรายงานโดย อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จากนั้นเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายของประเทศไทย” โดย ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหัวข้อ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และการเกษตร” โดย คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต เมื่อพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 10:17 น.
หน้าที่ 1