ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร แสดงความยินดีแก่ทีมวารสารผลิตกรรมการเกษตรที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI กลุ่มที่ 1 จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร พร้อมทีมงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรรับมอบช่อดอกไม้ เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ กาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 19:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เาืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2564 คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 22 รางวัล ดังนี้ ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม 5 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 1) ผู้ได้รับเงินทุนวิจัยสูงสุด ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น 2) ผู้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 3)ผู้มีผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ประเภทนักวิจัยดีเด่น 1) เงินทุนวิจัยสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับเงินวิจัยรวมตามสัดส่วน จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสูงสุด ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 2 ) เป็นผู้ที่ส่งผลงานวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมค่าน้ำหนักผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 3) ผู้ที่มีผลงานวิจัยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ,รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ,รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก และดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 3) ประเภทผู้ที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ 1) เป็นผู้ที่รับรางวัลทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด และอาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 2) ผู้ที่ได้รับผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ได้รับการจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี อารีศรีสม และดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทน์ ประเภทบุคลากรด้านบริการวิชาการ งบประมาณโครงการบริการวิชาการสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับเงินวิจัยรวมตามสัดส่วน จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสูงสุด ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์,อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร และอาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท โดยมีพิธีมอบเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ กาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 19:21 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตรฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) ได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมในพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกจากคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนักศึกษา บุคลากร และเครือข่ายเกษตรกรเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศุนย์บริการวิชาการ (AP shop) ซึ่งเป็นศุนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เครือข่ายงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร อาทิเช่นผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน สบู่เห็ดหลินจือ แอลกอลฮอร์จากฝาง เชื้อเห็ดป่า ดินผสมและปุ๋ยบำรุงพืช    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 18:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารและสร้างความผูกพันบุคลากร และแสดงุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะผลิตกรรมการเกษตรประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เกษียณอายุราชการดังนี้ 1) อาจารย์ ดร. นเรศ ศิริเกษร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา ชาลีพรหม ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอารักขาพืช 3) นางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4) นาย จำรัส สายเขียว พนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 0:38 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 0:16 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด”โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม และปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ กล่าวรายงานโดย ผู็ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ และผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาและวิจัย การปลูกพืชกระท่อมให้มีความเหมาะสมตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านพืชกระท่อม ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชกระท่อมในพื้นที่ภาคเหนือ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน เวลา 16:51 น.
หน้าที่ 1