ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการกำกับและติดตาม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565 จัดโดยฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 17:39 น.
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปัทมา หาญนอก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. พชรพร ตาดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ดร. กฤติยา ทองคุ้ม วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ The 5th UC Faculty Forum ณ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนจาก SEARCA ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 เพื่อบรรยายทางวิชาการภายใต้หัวข้อ Sustainable Agriculture under Changing Climate การร่วมงานในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ การมีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 17:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพืชไร่) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด”ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็น onsite จำนวน 40 คน และ online 3 ประเทศ คือ พม่า อินเดีย และเวียดนาม รวมจำนวน 20 คน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม CP อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 17:29 น.
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตรติดป้ายรณรงค์การใช้ทรัพยากร ปิดเมื่อไม่ใช้ บริเวณห้องน้ำ ห้องทำงาน ภายในอาคารสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 14:39 น.
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมด้วยบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมติดตั้งถังกำจัดขยะเปียกเพิ่มจำนวน 2 จุด เพื่อกำจัดขยะเปียกที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานคณบดีให้เป็นปุ๋ยกลับสู่ดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 กันยายน เวลา 18:12 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023 กิจกรรม MJU Car Free Day 2023 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 กันยายน เวลา 12:31 น.
หน้าที่ 1