ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม "รากกัญชาอินทรีย์เพื่อทางการแพทย์" ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ร่วมออกบูทจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 16 ทุนๆ ละ 10,000 บาท มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 62 คน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ...... รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ทีมกองพัฒนานักศึกษา ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว
หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทและหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร นำนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาน ระหว่างวันที่ เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566    ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 14:08 น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้ศึกษาดูงาน 1.การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุบาลต้นกล้า 2.การแปรรูปสมุนไพร (การผลิตยาดมเขย่าและสเปรย์แอลกอฮอล์) 3.การเพาะเลี้ยงแมลงทานได้ 5.หนอนรักษ์โลก 6. การปลูกและการแปรรูปข้าวโพด pop corn จากนั้น ศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และฐานเรียนรู้การใช้ไส้เดือนดิน ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 17:17 น.
หน้าที่ 1