ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเพียงดิน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นและการใช้ประโยชน์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่สมาชิกกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีคุณลาวัล เบี้ยไทสง ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียงดินสันป่าเปา และ อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้กำหนดพืชเป้าหมายหลักจำนวน 5 ชนิด ที่ชุมชนให้ความสนใจและต้องการใช้ประโยชน์ จากนั้น ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจ และจัดกิจกรรม “สำรวจพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีคุณรำไพ สมพมิตร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียงดินสันป่าเปาเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในพื้นที่ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำมารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 16:32 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษารายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกองพลทหารราบที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ในกองพลทหารราบที่ 7    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 16:13 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ที่ได้เข้ามาให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 16:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ ร่วมจัดรายการวิทยุแม่โจ้วิชาการ ช่วง คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน ในหัวข้อ“สถานการณ์กาแฟไทย 2567 และการปรับตัวของเกษตรกร”ทางคลื่นความถี่ FM 95.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินรายการโดยนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และนางสาวประภาพร ขุนนา เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 15:57 น.
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงานโดรนเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ การใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน)ในการควบคุมไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 และ 16 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 กันยายน เวลา 10:54 น.
งานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 450 คน ในงานวันเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 11 กันยายน เวลา 10:40 น.
หน้าที่ 2