ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปี 2566 แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย และร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรผู้จัดการฟาร์มของบริษัทเกษตรอินโนจำกัด เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:39 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักปลอดภัย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ จากนั้น เข้าศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 13:28 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารของคณะร่วมรับต้อน นายอภิชาต ชนประชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน สาขาพืชผัก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และร่วมปรึกษาหารือการแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 12:45 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๗ “โจโจ้เกมส์” โดยมี รศ.ดร. วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 มกราคม เวลา 11:54 น.
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย นำนักศึกษาไปศึกษาที่เรียนรายวิชาสก 302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนส้มมีจีรกุล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566    ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 10:06 น.
นักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่่ 14 มกราคม 2566   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม เวลา 9:30 น.
หน้าที่ 2