ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นได้ดำเนินพิธีกรรมล้านนา “แฮกนาปลูกข้าว” โดยอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 700 คน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:48 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมตามภูมิสังคมไทย" และหัวข้อ "พระราชปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง" ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 202 อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งการจัดบรรยายพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 19 คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาสาขาต่าง ๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจทั่วไป ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มีบทบาทในการริเริ่มและจัดตั้ง รวมทั้งให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางหลักสูตรได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรต่อไปในอนาคตอีกด้วย ...ภาพ/ข่าว:สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19:15 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหัวข้อ"การทำสบู่จากกลิ่นกล้วยไม้เพื่อสุขภาพ" กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี เป็นวิทยากรบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:58 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พระราชปรัชญาด้านการปกครอง" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกระบวนรายวิชา พระราชปรัชญา โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มมหาวิทยาลัยแม่โจ้...ภาพ/ข่าว:สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:52 น.
โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานลานนาพฤกษาชาติ ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 65 ณ บริเวณข่วงกิจกรรม 3 กษัตริย์ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 30,000 บาท ..ภาพ/ข่าว: สำนักงานกิจการพิเศษ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:44 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนพลิกโฉมแม่โจ้ " โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:36 น.
หน้าที่ 11