ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงสาธิตพืชไร่ และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกถั่วเหลืองของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ และนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 19:12 น.
สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดอบรมระยะสั้นแพทย์แผนไทย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หัวข้อ การทำลูกประคบ โดย อาจารย์สมชัย วินัยโกศล สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ AP SHOP ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะทางและหัตถการทางแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาในโรคเฉพาะทาง ด้วยทีมงานคณะแพทย์แผนไทย นักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ดังนี้ โรคตา อาการทางกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น (ออฟฟิชซินโดรม) โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน อาการลมปลายไข้ (long covid) โรคสตรี โรคภูมิแพ้ และให้บริการทางหัตการแพทย์แผนไทยร่วมด้วย ได้แก่ นวด พอกตา นั่งถ่าน ย่างยา ย่ำขาง และอื่นๆ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 15:51 น.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ....รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 22 ท่าน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในการเข้าศึกษาและอบรมวิทยาศาสตร์การเกษตรภายใต้ค่ายนักวิจัย ในระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ เป็นวิทยากร ในการจัดฝึกอบรม พร้อมกันนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฯ และหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ร่วมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 15:15 น.
กิจกรรมเสียงปี่เสียงซอ ย้อนรอย 90 ปี เกษตรแม่โจ้ วันแรก ได้รับเกียรติจากสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอจังหวังเชียงใหม่ นำโดยพ่อครูจั๋นตา เลาคำ และแม่ครูปราณี เมืองฝาง มาขับซอเล่าตำนานแม่โจ้ให้ผู้เข้าร่วมงานรับฟัง โดยมี อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว มอบเกียรติบัตร และ อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย มอบต้นพริก แสดงความขอบคุณแก่พ่อครูแม่ครูที่ร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 20:38 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "คลังยา คลังอาหาร เกษตรอินทรีย์ชีวียั่งยืน" กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดย อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) โดยมี อาจารย์ ดร.ประทุม สุริยา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ เป็นวิทยากร ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 20:08 น.
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะทางและหัตถการทางการแพทย์แผนไทย โดยมีคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมด้วยบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร สมาคมแพทย์แผนไทย และโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทยร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะทางและหัตถการทางการแพทย์แผนไทยมีให้บริการ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 12:06 น.
หน้าที่ 11