ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการสอนน้องรู้น้ำ ปี 5-2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำในภาคการศึกษา ซึ่งจัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 18:11 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากร ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงภาระงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 80-308 และห้อง 80-309 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ การกำหนดสัดส่วนภาระงานและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2566 โดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ โดยคุณมยุรี แก้วประภา หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง และคุณลออศิริ พรมศร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 17:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม "รากกัญชาอินทรีย์เพื่อทางการแพทย์" ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ร่วมออกบูทจัดแสดงผลงานทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 17:11 น.
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 16 ทุนๆ ละ 10,000 บาท มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 62 คน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16:56 น.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ...... รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ทีมกองพัฒนานักศึกษา ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16:51 น.
หน้าที่ 11