ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบทและหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร นำนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอก ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 14:08 น.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้ศึกษาดูงาน 1.การขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุบาลต้นกล้า 2.การแปรรูปสมุนไพร (การผลิตยาดมเขย่าและสเปรย์แอลกอฮอล์) 3.การเพาะเลี้ยงแมลงทานได้ 5.หนอนรักษ์โลก 6. การปลูกและการแปรรูปข้าวโพด pop corn จากนั้น ศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และฐานเรียนรู้การใช้ไส้เดือนดิน ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 17:17 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ปี 2566 แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย และร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรผู้จัดการฟาร์มของบริษัทเกษตรอินโนจำกัด เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 15:39 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับนางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักปลอดภัย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ จากนั้น เข้าศึกษาดูงานโรงคัดบรรจุจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 13:28 น.
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนผู้บริหารของคณะร่วมรับต้อน นายอภิชาต ชนประชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน สาขาพืชผัก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และร่วมปรึกษาหารือการแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 31 มกราคม เวลา 12:45 น.
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๗ “โจโจ้เกมส์” โดยมี รศ.ดร. วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 มกราคม เวลา 11:54 น.
หน้าที่ 12