ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย นำนักศึกษาไปศึกษาที่เรียนรายวิชาสก 302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนส้มมีจีรกุล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม เวลา 10:06 น.
นักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่่ 14 มกราคม 2566   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม เวลา 9:30 น.
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 มกราคม เวลา 16:48 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ ร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โดยได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 มกราคม เวลา 16:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ นำบุคลเข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15:59 น.
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ...คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้น ผู้อาวุโสและผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมอวยพร พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10:47 น.
หน้าที่ 13