ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการ World Assembly 2023 จำนวน 25 คน โดยเข้ารับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการเกษตร ทางภาคเหนือ :effects of climate changes on agricultural system in northern Thailand” เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการทางดินชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1)รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง บรรยายในหัวข้อ “Soil under Agriculture: Impacts and Mitigating Climate Change” 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สุธีระ เหิมฮึก บรรยายในหัวข้อ “Effect of climate change on forestry in Thailand” 3)อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ บรรยายในหัวข้อ “Black Soldier Fly addresses biowaste and mitigates climate change”   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 กรกฏาคม เวลา 18:26 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ หลักสูตร “การขยายพันธุ์พืชไม้ผล และไม้ยืนต้น” โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำต้น เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านน้ำต้น ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 กรกฏาคม เวลา 16:02 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ หลักสูตร “การจัดการของเหลือจากอาหารด้วยหนอนแมลงวันทหารดำ” เปิดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.วินัย แสงแก้ว รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ หมู่บ้านดอนตัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 15:11 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ได้รับเชิญจาก College of Horticulture, South China Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแขกรับเชิญบรรยายพิเศษ (keynote speakers) และเข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการลิ้นจี่ ลำไย นานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th International Symposium on Litchi, Longan and Other Sapindacease Fruits) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 130 คน และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ได้ตอบรับในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนา (symposium) ครั้งต่อไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2027)   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 14:47 น.
...เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 .....คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2” มีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ “แนะนำขั้นตอน และข้อปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรม”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ และอาจารย์พัชรี พรหมคช “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยคุณอนรรค อุปมาลี จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 “โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop)” และ “มาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช”โดยคุณนิสิต บุญเพ็ง จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 “การทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม” เสวนา “ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้าน Q-shop” โดย 1.คุณนงนุช ยกย่องสกุล รักษาการผู้อำนวยการสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย 2.คุณนิสิต บุญเพ็ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 3.อาจารย์พัชรี พรหมคช พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 13:24 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล. ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2”กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยาย ดังนี้ 1)“จรรยาบรรณสำหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย” โดยคุณอนุสรณ์ เชาว์นพฤฒิพงศ์ กรรมการบริหารสมาคม สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 2)“แมลง ไร สัตว์ศัตรูและการป้องกันกำจัด” โดย คุณวรวิช สุดจริตธรรมจริยยางกูร จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 3)“เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดยคุณวรวิช สุดจริตธรรมจริยยางกูร จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 4)“โรคพืชและการป้องกันกำจัด” โดยนางสาวชนินทร ดวงสอาด จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 5) “วัชพืชและวิธีป้องกันกำจัด”โดยคุณเทอดพงษ์ มหาวงศ์ จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 6) “สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดยคุณสุกัญญา คำคง จากกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 7) “การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และการปฐมพยาบาล” โดย....จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 8) “สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (plant growth regulators)” โดยคุณปาริชาติ พจนศิลป์ จากสถาบันวิจัยพืชสวน    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 22:00 น.
หน้าที่ 13