ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้แทนธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ แด่รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้บริหารของคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:36 น.
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร หัวหน้าสาขาพืชผัก พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาพืชผัก ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณบดีจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตพืชผักนานาชนิด และชิมข้าวโพดทานสดฮอกไกโด ซึ่งปลูกโดยนักศึกษาสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:27 น.
นักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในงานฉลองครบรอบ 45 ปีสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ อาคารสาขาพืชผัก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:08 น.
นักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตร 2 ปี ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อร่วมกับบริษัทบ้านนอกคอกนา ณ บ้านนอกคอกนา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:02 น.
ขอขอบคุณ....คุณศักพัน​ธ์ เอียมเอกดุลย์ บริษัท เฮมพ์โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท​ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน​ 50,000 บาท   ผู้บันทึก นายกานต์พนธ์ ชุมภู ลงเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด งาน"45 ปีแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ“คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมการเกษตร ตอบโจทย์ เกษตรอินทรีย์” โดย คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)) และเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจผักอินทรีย์” ผู้ร่วมเสวนา 1. คุณมณฑา ไก่หิรัญ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 2. คุณทิวา จามะรี (บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด) 3. คุณสมรรถ พรมมา (บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีน โปรดักส์) 4. คุณมัทนา อภัยมูล (วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค) ผู้ดำเนินการเสวนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18:34 น.
หน้าที่ 14