ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี และอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ทางการเกษตร จำนวน 3 ฐาน ดังนี้ 1.ฐานการเรียนรู้พืชไร่ 2.ฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 3.ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:07 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมจัดรายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียน การสอน และกิจกรรมนักศึกษา ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร : อาหาร : สุขภาพ ดำเนินรายการโดยนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และนางสาวประภาพร ขุนนา ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 Mhz เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:27 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เดินทางไปปฏิบัติภาระกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองกวางโจว ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ดังนี้ 1. เข้าร่วมงาน Greater Bay Area (Guangdong) Agri-Sci forum โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็น keynote speaker โดยนำเสนอในหัวข้อ “successfulness for off-season longan in Thailand” 2. เจรจาความร่วมมือทางงานวิจัย พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้ผลแห่งกวางตุ้ง (Institute of Fruit Tree Research in Guangdong Academy of Agricultural Sciences) และเข้าเยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์ลำไย 3. ผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOA ร่วมกับ College of Horticulture, South China Agricultural University พร้อมหารือเจรจาแนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ ผู้บริหารและอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1) อาจารย์วินัย แสงแก้ว ในหัวข้อ “Explore and study of ancient wild tea (Carmellia taliensis) on Northern Thailand” 2) อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ในหัวข้อ “Thai native orchid conservation in Thailand” 3) อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ในหัวข้อ “An overview status of edible insects in Thailand” 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ในหัวข้อ “Affective factor for off season longan production in Thailand”    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:34 น.
คณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยนำนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 477 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 3 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้พืชไร่ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ 2. ทีมงานฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี และทีมงาน 3.ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงค์ ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ และทีมงานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:05 น.
รองศาสตราจารย์ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ และเจ้าหน้าที่ เข้าปรึกษาหารือ เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนวทางความร่วมมือกับผู้บริหาร หรือหน่วยงายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น.
อาจารย์ ดร.กอบลาภ. อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) โดยเชิญวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1.“แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของหน่วยงาน” และภาคปฏิบัติ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจําลองสถานการณ์และการฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง” โดยนายยุทธนา นําโน และนายบัณฑิต ธรรมธิ 2.“การค้นหาและช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย” และภาคปฏิบัติ “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจําลองสถานการณ์และการฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง” โดยนายสุวิทย์ ทองอ่วมใหญ่ และนายปิติพงศ์ วลัญไชย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:29 น.
หน้าที่ 14