ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการเขียน มคอ 3 และ มคอ. 5 ตามเกณฑ์ AUN -QA โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร เมื่ออังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:03 น.
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 นายชนพัฒน์ มณีเทศ นักศึกษาทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุนการศึกษาจากโครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ประจำปี 2564 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ คือ อ.ดร. รัชนี พุทธา คณะผลิตกรรมการเกษตร และ ผศ. ดร. ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 รูปแบบ Oral Presentation ระดับ “Excellent” หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหวานญี่ปุ่นเสริมอินูลินพร้อมดื่มเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวโพดตกเกรด” ภายใต้กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ในการประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 17:58 น.
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 17:26 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ และนางอภิชนา วงค์วารเตชะ เป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้แทนประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 12:15 น.
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566....หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีทีมวิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้ นายมงคล คงสุข และนายสุรัญ กันทะสอน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 11:58 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกสิกรรม ภาคเหนือ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงศิลปะการ และปล่อยกล้วยไม้ 99 ต้น ฉลองแม่โจ้ 90 ปี ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ เมื่อวันวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 13:15 น.
หน้าที่ 15