ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14:40 น.
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม2565. ณ บริเวณโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13:57 น.
อาจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์สังกัดสาขาวิชากาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน และนางสาวอภิริยา นามวงค์ พรหม นำนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ชาสมุนไพรสด” ชาของคนรักสุขภาพจากยอดดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนศรีสังวาย์และชุมชนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ส่งเสริมให้ชุมชน และนักเรียนของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ปลูกพืชสมุนไพร นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแปรรูป และส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้า โดยได้นำเอาพืชพันธุ์สมุนไพรและดอกไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นวัตถุดิบในการชงชาร่วมกับการนำเอาสมุนไพรท้องถิ่น ในชุมชนตำบลสุเทพ มาผสมผสานเกิดเป็นชาเพื่อสุขภาพซึ่งจะมีความหอมละมุน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้ชาและดอกไม้เมืองหนาวเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลัก ภายใต้ตราสินค้าชื่อ “เพาะชำคาเฟ่”   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 12:30 น.
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนางอารีย์ นามเมือง หัวหน้างานบริหารและธุรการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ที่เข้ารับมอบโล่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านวิชาชีพดีเด่น ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10:53 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19 ในหัวข้อ "พระราชปรัชญาด้านการปกครอง" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฎิบัติการทางดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 22:37 น.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษในเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการคนเก่ง" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์" ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11 น.
หน้าที่ 16