ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน หน้าหลักคณะ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการ Renew Onsite รับคืนและยืมต่อหนังสือให้อาจารย์ รวมถึงแนะนำบริการต่างๆของห้องสมุด บริการเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ให้คำปรึกษาการสืบค้นฐานข้อมูล และการอบรมหลักสูตรต่างๆ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารทรัพยากรดินฯ ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:50 น.
พลเอกธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากร นำอาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯถวายพระธาตุดอยสุเทพองค์จำลองปิดทอง และกระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:41 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชาพิจารณ์การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คระผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:31 น.
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี ผู้อำนวยสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:18 น.
งานบริการการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมารแลกเลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเตรียมเอกสารและบทความวิจัย " โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร    ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:13 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ผษ 101/10100214 เกษตรเพื่อชีวิต โดยมีผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้ทั้งในคณะและนอกคณะที่เข้าร่วมสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 25 ฐานเรียนรู้ ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 คาดว่าจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จำนวน 3,000 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 18:08 น.
หน้าที่ 16